Skip to main content

FOTBALOVÁ ŠKOLA PETRA ČECHA

Organizátor: Asociace pro sport a fair play, z. s., se sídlem Praha 1, Na Florenci 13328/23

ÚČASTNICKÉ PODMÍNKY

1. Přihlášení

Vyplněním a odesláním Registrace – Závazné přihlášky (tj. návrhu smlouvy o zajištění účasti) se objednatel zavazuje k zajištění účasti registrované osoby na Fotbalové škole Petra Čecha (FŠPČ) v případě, že bude vybrán, organizátorem akce tj. Asociací pro sport a fair play, z. s. Nedílnou součástí Závazné přihlášky je současná akceptace těchto účastnických podmínek, kterou potvrzujete odesláním přihlášky.

Přijetí Vámi odeslané přihlášky bude automaticky potvrzeno obratem na Vámi uvedenou emailovou adresu. Dále budete požádáni o zaslání „motivačního dopisu“ od dítěte na téma Jak moc se těším na Fotbalovou školu Petra Čecha. Stačí pár vět nebo obrázek, které nám zašlete buď poštou, nebo elektronicky. Součástí procesu výběru dětí, které se FŠPČ zúčastní, je i posouzení jejich motivačního dopisu.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře objednatel souhlasí s tím, že Provozovatel nebo jím pověřená osoba pořizuje obrazový a obrazovo-zvukový materiál přihlášeného dítěte pro účely propagace akce a pro reportážní účely a dává výslovný souhlas s bezúplatným užitím takto pořízených materiálů. Pokud by objednatel nesouhlasil s uveřejněním konkrétní fotografie, bude po jeho žádosti neprodleně stažena či v případě, že to nebude možné, nebude fotografie nadále používána pro jiné účely.

2. Dar

Přijímáme dar pro Asociaci pro sport a fair play ve výši 11 900 Kč, který bude použitý na pořádání Fotbalové školy Petra Čecha 2023. Hodnotu tohoto daru lze dle § 15 odst.1) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, odečíst od základu daně. Potvrzení o poskytnutí daru vám bude vystaveno nejpozději po skončení Fotbalové školy Petra Čecha 2023. Přednostní právo účasti na Fotbalové škole Petra Čecha 2023 mají děti, jejichž zákonný zástupce se stal dárcem Asociaci pro sport a fair play (dále ASF) v roce 2022 nebo 2023.

V případě, že byste nechtěli poukázat ASFP dar, bude nutné vyčkat na vyjádření ohledně přijetí do 28. 6. 2023, pokud by nebyla vyčerpaná kapacita kempu.

Případná neúčast již přijatých dětí se řeší individuálně.

3. Organizační náležitosti a bezpečnostní nařízení:

Podrobné informace o průběhu FŠPČ objednatel obdrží nejpozději do jednoho týdne před zahájením Fotbalové školy. Účastníci jsou povinni respektovat Řád FŠPČ a řídit se bezpečnostními nařízeními v něm uvedenými, v opačném případě mohou být z probíhajícího turnusu vyloučeni.

Při nástupu na Fotbalovou školu Petra Čecha jsou zákonní zástupci povinni dodat níže uvedený souhlas a prohlášení, které potvrdí svým podpisem:

– SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S OBSAHEM ÚČASTNICKÝCH PODMÍNEK A ŘÁDU FŠPČ (k odevzdání až při nástupu do školy)

– PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O BEZINFEKČNOSTI A LÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ ÚČASTNÍKA (k odevzdání až při nástupu do školy)

Uvedené dokumenty včetně Řádu FŠPČ jim budou včas zaslány prostřednictvím mailu. Účastnické podmínky a řád jsou ke stažení na webu skola.petr-cech.cz v sekci O škole

V případě porušení Řádu FŠPČ a následném vyloučení účastníka nemá objednatel nárok na refundaci.

4. Změny programu

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv až do zahájení Fotbalové školy provést změny nebo doplnění Účastnických podmínek.

5. Důvěrnost informací

Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné, budou použity výhradně za účelem administrativního zpracování organizátorem a pro marketingové využití v rámci FŠPČ a jiných akcí organizátora a nebudou sdělovány třetím osobám.

6. Ochrana osobních údajů

Organizátor zpracovává a chrání osobní údaje, které získal v rámci právního vztahu s Objednavatelem – přihlašovatelem a registrovanou osobou, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679). Informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů těchto subjektů a o jejich právech vůči Organizátorovi jsou dostupné v Informaci o zpracování osobních údajů na www.sport-invest.cz/ochrana-udaju.

7. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti se řídí ustanoveními občanského zákoníku dle českého právního řádu. Případné spory příslušně řeší české soudy.

Objednatel souhlasí s účastnickými podmínkami, zavazuje se je respektovat a bere na vědomí, že jsou pro obě strany závazné.