Skip to main content

ÚČASTNICKÉ PODMÍNKY – FOTBALOVÁ ŠKOLA PETRA ČECHA

Tyto Účastnické podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti organizátora Fotbalové školy Petra Čecha (dále jen: „FŠPČ“) a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „Kupující“). Organizátorem FŠPČ je Asociace pro sport a fair play, z. s., se sídlem Praha 1, Na Florenci 13328/23 (dále jen: „Organizátor“).

 1. Definice pojmů

  1. Kupující – provádí registraci a úhradu školného za účelem získání místa na FŠPČ

  2. Účastník – se účastní programu FŠPČ v místě a termínu jejího konání. Účastníkovi musí být ve věku v termínu konání FŠPČ ve věku 7 až 15 let.

 2. Registrace a školné

  1. Pro možnost stát se účastníkem FŠPČ je nezbytné provést registraci a uhradit školné.

  2. Kupující provádí registraci na FŠPČ tímto způsobem:

   1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře na webu www.skola.petr-cech.cz.

   2. Úhradou školného na platebním místě, kterým je web www.eshop.sportprozivot.cz. Prodej školného je dále upraven obchodními podmínkami, které je možné nalézt na platebním místě.

  3. Po uhrazení školného získává Kupující nárok na místo ve FŠPČ.

  4. Odesláním registračního formuláře a úhradou školného souhlasíte s těmito Účastnickými podmínkami a Řádem Fotbalové školy Petra Čecha (k nahlédnutí na webu www.skola.petr-cech.cz v sekci „O škole“).

  5. Přijetí Vámi odeslané registrace bude po úhradě školného automaticky potvrzeno obratem na Vámi uvedenou emailovou adresu.

 3. Organizační náležitosti a bezpečnostní nařízení:

  1. Podrobné informace o průběhu a program FŠPČ objednatel obdrží nejpozději do jednoho týdne před zahájením Fotbalové školy.

  2. Registrací a uhrazením školného souhlasíte s tím, že účastník a jeho zákonný zástupce bere na vědomí Řád FŠPČ a bude ho dodržovat.

  3. V případě nedodržení Řádu FŠPČ mohou být účastníci z probíhajícího turnusu vyloučeni. V takovém případě je zákonný zástupce účastníka povinen dostavit se osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci v den vyloučení účastníka z probíhajícího turnusu do místa konání FŠPČ a účastníka převzít.

  4. V případě porušení Řádu FŠPČ a následném vyloučení účastníka nemá objednatel nárok na refundaci.

  5. Při nástupu na Fotbalovou školu Petra Čecha jsou zákonní zástupci povinni dodat níže uvedené dokumenty. Tyto dokumenty budou včas zaslány prostřednictvím mailu uvedeném v registračním formuláři.

   1. Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti (k odevzdání až při nástupu do školy)

   2. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro absolvování programu FŠPČ (k odevzdání až při nástupu do školy)

   3. Souhlas s hmotnou odpovědností za škody způsobené účastníkem během pobytu na Fotbalové škole Petra Čecha

 4. Ochrana osobních údajů

  1. Organizátor zpracovává a chrání osobní údaje, které získal v rámci právního vztahu s Kupujícím a registrovanou osobou, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679).

  2. Informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů těchto subjektů a o jejich právech vůči Organizátorovi jsou dostupné k nahlédnutí v dokumentu Zpracování osobních údajů na webové stránce www.skola.petr-cech.cz v sekci „O škole“.

  3. Vyplněním a odesláním registračního formuláře objednatel souhlasí s tím, že Organizátor nebo jím pověřená osoba pořizuje obrazový a audiovizuální materiál účastníka pro účely propagace akce a pro reportážní účely a dává výslovný souhlas s bezúplatným užitím takto pořízených materiálů. Pokud by objednatel nesouhlasil s uveřejněním konkrétní fotografie, bude po jeho žádosti neprodleně stažena či v případě, že to nebude možné, nebude fotografie nadále používána pro jiné účely.

 5. Závěrečná ustanovení

  1. Práva a povinnosti se řídí ustanoveními občanského zákoníku dle českého právního řádu. Případné spory příslušně řeší české soudy.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Kupující souhlasí s účastnickými podmínkami, zavazuje se je respektovat a bere na vědomí, že jsou pro obě strany závazné.

  4. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv až do zahájení FŠPČ provést změny nebo doplnění Účastnických podmínek.

  5. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny v programu FŠPČ.